PRIVACY VERKLARING

Dit is de privacyverklaring van BRÖD Scandinavian Bakery (hierna te noemen: ‘BRÖD', gevestigd te Utrecht aan de Anna Maria van Schurmanstraat 4 bis en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 84179708

BRÖD is verwerkingsverantwoordelijke. Bij vragen over de privacyverklaring, mail de verwerkingsverantwoordelijke naar het volgende e-mail adres: alice@brodutrecht.nl. BRÖD hecht aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. BRÖD is wettelijk verplicht om u te informeren over hoe zij daarmee omgaat. Vandaar dat u dit document leest. Deze privacyverklaring is van toepassing op de activiteiten van BRÖD, zowel online als offline. Onze webshop kunt u bezoeken via: brodutrecht.nl. 

 

De inhoud van deze privacyverklaring kan periodiek en zonder voorafgaande kennisgeving veranderen, naar gelang de bedrijfssituatie hierom vraagt. Voor eventuele veranderingen houdt u onze website in de gaten. Deze privacyverklaring is laatstelijk vastgesteld op 1 November 2021. 


 

 1. WAARTOE DIENT DEZE PRIVACYVERKLARING?


 

Om haar diensten te kunnen aanbieden verricht BRÖD verschillende activiteiten. Daarbij worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt. De toepasselijke wet- en regelgeving stelt hier bepaalde eisen aan. Dit houdt onder meer in dat BRÖD haar website- en webshopbezoekers informeert dat BRÖD: 

 

 • verplicht is om duidelijk te maken voor welke doeleinden zij persoonsgegevens verzamelt en verwerkt

 • verplicht is om de verwerking beperkt te houden tot gegevens die echt nodig zijn voor legitieme doeleinden

 • verplicht is om, als dit wordt vereist, alvorens te verwerken eerst daarvoor uw toestemming te vragen 

 • verplicht is beveiligingsmaatregelen te nemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en dit ook te verlangen van partijen met wie BRÖD onder haar verantwoordelijkheid uw gegevens deelt

 • Verplicht is te vermelden dat u met betrekking tot uw persoonsgegevens bepaalde rechten hebt, waaronder het recht om op uw verzoek uw gegevens te corrigeren, te exporteren of te verwijderen enz. 

 

In deze privacyverklaring wordt het een en ander uitgelegd. 


 

 1. WELKE CATEGORIEEN PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ? 

 

 • Identificatiegegevens 

Voor- en achternaam, adres, woonplaats, postcode, eigenaars- en/of bedrijfsnaam, vestiging- en/of postbusadres, (zakelijk) e-mailadres, (zakelijk) telefoonnummer. 

 

 • Elektronische identificatiegegevens 

IP-adres, cookies

 

 • Communicatiegegevens

E-mailadres, telefoonnummer, vastleggingen van klachten of vragen. 

 

 • Financiële gegevens 

Hieronder vallen de (verplichte) bon- of factuurgegevens zoals ordergegevens, btw-identificatienummer en KvK-nummer en de betaalgegevens, waaronder bankrekeningnummer en kaartgegevens.


 

 1. OP WELKE JURIDISCHE GRONDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

 

 • Verkregen toestemming van betrokkenen

 

 • De uitvoering van een overeenkomst

 

 • Gerechtvaardigde belangen

 

 • Wettelijke verplichtingen 


 

 1. WAT ZIJN UW RECHTEN TEN AANZIEN VAN PERSOONSGEGEVENS?

 

 • Recht op informatie (ontvangst privacyverklaring) 

 • Recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)

 • Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)

 • Recht van verzet

 • Recht op dataportabiliteit 

 • Recht op vergetelheid

 • Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens

 • Recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

 • Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij BRÖD aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan een geheimhoudingsplicht en wettelijke bewaartermijnen. Voor vragen en/of verzoeken in verband met uw rechten kunt u zich richten tot: alice@brodutrecht.nl. Wij vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs hierbij mee te sturen. Zo verzekeren wij ons ervan dat u de rechthebbende bent van de desbetreffende persoonsgegevens. Maak uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort en uw Burgerservicenummer zwart, in verband met uw privacy. Wij reageren op dit verzoek binnen 4 weken na indiening.    

 

 

 1. VERWERKEN WIJ OOK BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS? 

 

We raden u dringend aan om nooit bijzondere persoonsgegevens aan ons te verstrekken als deze voor onze verwerkingsdoeleinden niet noodzakelijk zijn. BRÖD kan onverhoopt met bijzondere persoonsgegevens te maken krijgen tijdens de onderstaande gevallen.    

 

Sollicitaties

Bij personeelswerving via de website kunnen wij sollicitatiegegevens verwerken. Bij sollicitaties (en bijbehorende invulformulieren) vragen wij nooit naar bijzondere persoonsgegevens, zoals uw Burgerservicenummer, video- of beeldmateriaal (zoals pasfoto’s), geloofsovertuiging of vakbond lidmaatschap. Uw Burgerservicenummer verwerken pas indien er formeel sprake is van een loondienst. 

 

Minderjarigen

Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van minderjarigen onder de 16 jaar. Toch kan onze gegevensinstroom dergelijke gegevens bevatten. Bij een online bezoek kunnen wij noch de bezoekersleeftijd controleren noch of de onlineactiviteiten plaatsvinden met toestemming van de ouder of voogd. Graag verzoeken wij daarom ouders en voogden om het surfgedrag van minderjarigen zelf in de gaten te houden.

 

Medische gegevens (Voedselallergie en dieetwensen) 

Wij verzamelen nooit medische persoonsgegevens. Wij zullen u nooit actief vragen naar informatie over allergieën of dieetwensen. Klanten (of sollicitanten) verstrekken dergelijke gegevens op geheel vrijwillige basis en altijd op eigen initiatief.  

 

 1. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS? 

 

Voor aankopen in onze fysieke winkel 

Tijdens uw bezoek in onze fysieke winkel slaan wij ten tijde van betaling geen betaalgegevens op. Deze worden automatisch doorgeleid naar de betaaldienst (Zettle) en blijven voor ons onzichtbaar. Overige (order)gegevens zoals bon-nummer, besteldatum en (totaal)bedrag kunnen wij wel inzien, maar kunnen deze niet terugkoppelen aan uw identiteit. Als u van ons een digitale bon ontvangt blijft uw e-mailadres voor ons verborgen na verzending. Plaatst u ter plekke een reservering voor bepaalde producten, dan noteren wij uw voor- en achternaam evenals uw ordergegevens. Dit helpt om uw bestelling voor u af te zonderen en aan u te overhandigen als u deze later af komt halen. Dit is hoe wij normaliter bestellingen afhandelen. Echter, indien wordt afgesproken dat de (gereserveerde) aankoop bij u of bij een andere ontvanger wordt bezorgd, dan verzamelen wij naast de bovenstaande gegevens, ook de nodige adres- en woonplaatsgegevens van u of van de andere ontvanger. De hiervoor genoemde persoonsgegevens verwerken wij omdat dit noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst met ons (lees: aankoop). Zonder deze gegevens kan uw aankoop geen doorgang vinden. Indien u (of de ontvanger van het bezorgpakket) een eenmanszaak of vennootschap onder firma betreft, dan verwerken wij ook de relevante eigenaars- en/of bedrijfsnamen en vestigingsadres. Deze gegevens verzamelen wij zowel om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren als om aan onze wettelijke administratieplicht te voldoen. 

 

Hoewel niet strikt noodzakelijk, is het soms wel zo handig om uw (zakelijke) e-mailadressen en/of telefoonnummers te verzamelen. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld op de hoogte te houden van de bestelstatus en aan u onze nieuwsbrief versturen. Tenzij u reeds klant bent van ons, vragen wij voor het gebruik van deze gegevens altijd eerst uw toestemming. Uw toestemming kunt u op ieder moment weer intrekken. 

 

Tot slot, als er bezorging bij andere personen (zoals vrienden, familie of zakelijke relaties) is afgesproken, kunnen wij mogelijk gebruik maken van door u e-mailadressen en/of telefoonnummers van die personen. Hiervoor beroepen wij ons op een gerechtvaardigd belang. Naast ons zakelijk belang, betreft dit uw belang bij een snelle en efficiënte bezorging en het belang van ontvangers om te weten dat er een bestelling onderweg is of dat deze bij de buren is bezorgd. Daarbij is meegewogen dat wij slechts om een minimaal aantal gegevens vragen en dat ontvangers over het algemeen prijs stellen op de ontvangst van onze producten.    


 

Voor digitale aankopen 

Ook via onze website/webshop verzamelen wij persoonsgegevens. Allereerst verzamelen wij automatisch uw (geanonimiseerde) IP-adres en bepaalde cookies aangaande uw bezoek als u zich toegang verschaft tot onze website. Doordat alle IP-adressen steeds geanonimiseerd worden en de cookies alleen functioneel van aard zijn, blijft uw identiteit voor ons steeds onbekend. Onderaan deze privacyverklaring leest u meer over ons cookiebeleid. 

 

Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens als u digitaal (bijvoorbeeld via de webshop of via e-mail) een bestelling plaatst. Wij verzamelen standaard de voor- en achternaam en ordergegevens van de (zakelijk) besteller. Indien bezorging bij u of bij iemand anders wordt afgesproken dan noteren wij tevens de voor- en achternaam van de (zakelijk) ontvanger. Bij bezorging verzamelen wij bovendien de adres- en woongegevens (of vestigings- en postbusgegevens) van de betrokkenen. Deze gegevens verstrekt u om uw overeenkomst met ons (lees: aankoop) uit te kunnen voeren. Zonder deze gegevens kunt u uw aankoop niet afronden. Vestigings- en postbusgegevens verzamelen wij tevens voor onze wettelijke administratieplicht. Het is verder (optioneel) mogelijk om uw e-mailadressen en/of telefoonnummers op te geven als u dit nodig vindt. Deze gegevens worden enkel verzameld met uw toestemming. Deze toestemming kunt altijd nog intrekken. 

 

Tot slot verzamelen wij bij online bestellingen (zoals via de webshop of via e-mail) normaliter geen betaal- en overige financiële gegevens. De verzameling hiervan vindt normaliter alleen plaats ten tijde van de pinbetaling in onze fysieke winkel wanneer men de bestelling af komt halen. Onder ‘aankopen in onze fysieke winkel’ leest u hoe de verzameling van financiële gegevens in zijn werk gaat.   

 

Voor de afhandeling van klachten, opmerkingen en vragen

Wanneer u ons met vragen, opmerkingen of klachten benadert, noteren wij uw voor- en achternaam en e-mailadres en/of telefoonnummer voor hun beantwoording/afhandeling. Daarbij kunnen wij eventueel om extra persoonsgegevens vragen. Dit doen op grond van een gerechtvaardigd belang. Dit betreft ons zakelijk belang maar ook het belang van betrokkenen om eventuele bezwaren bij hen weg te nemen. Daarbij is meegewogen dat wij om een minimale aantal gegevens vragen en dat men over het algemeen gebaat is bij onze assistentie.   

 

Voor eventuele beveiligingsincidenten op onze website  

Bij een beveiligingsincident op onze website, verwerken wij de voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en betrokken IP-adres van degene die de melding maakt. Deze gegevens bewaren wij op grond van een gerechtvaardigd belang. Dit betreft ons zakelijk belang maar ook het belang van betrokkenen bij een veilige verbinding. Daarbij is meegewogen dat wij om een minimale aantal gegevens vragen en dat men over het algemeen gebaat is bij onze assistentie.     


 

Voor onze boekhoud- en administratieplicht  

Wij bewaren bepaalde persoonsgegevens voor onze wettelijke boekhoud- en administratieplicht. Hiervoor verwerken bij zakelijke transacties in ieder geval de (verplichte) factuurgegevens. Bij particuliere klanten verwerken wij voor onze administratie de ordergegevens die worden opgeslagen op ons kassasysteem (Zettle en Mollie). Deze ordergegevens kunnen wij echter niet terugkoppelen aan uw identiteit.   

 

Voor het aanbieden van onze nieuwsbrief 

In de toekomst zullen wij een nieuwsbrief aanbieden (met nieuwtjes, aanbiedingen en acties). Als u nog geen klant bent van ons, dan ontvangt u deze nieuwsbrief alleen als u hier vooraf mee hebt ingestemd. Uw toestemming kunt u daarna nog altijd intrekken. Voor het versturen van de nieuwsbrief zullen wij uw e-mailadres en uw voor- en achternaam gebruiken. 


 

Voor deelname op social media 

Om onze diensten en producten te verbeteren, gaan wij op social media in gesprek met klanten en belangstellenden. Het doel daarbij is om relevante informatie in te winnen en/of (individuele) vragen te beantwoorden. Wij behouden ons echter het recht voor om niet te reageren op bepaalde vragen en/of opmerkingen. Aan het wel of niet reageren kunnen derhalve geen enkele rechten worden ontleend. 

Uw foto’s, teksten en/of profielen op sociale media (zoals facebook, Instagram of twitter) posten wij alleen nadat wij daarvoor uw toestemming hebben verkregen.

 

Voor het ontvangen van sollicitaties

Wij ontvangen sollicitatiegegevens van geïnteresseerden op basis van hun toestemming. Deze toestemming kan te allen tijde nog worden ingetrokken.  

 

Voor statistische doeleinden 

Wij verwerken gegevens om uw gedrag te analyseren op onze website/webshop. Hiermee verbeteren wij de werking van daarvan en ons producten- en dienstenaanbod. Het resultaat van de verwerking bestaat uitsluitend uit geaggregeerde gegevens, welke niet herleidbaar zijn tot enige natuurlijke persoon.   

 

 

 1. HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

 

Financiële gegevens 

Voor onze fiscale administratie bewaren wij de volgende financiële gegevens voor de duur van 7 jaar. Deze termijn is wettelijk vastgesteld en voor ons verplicht. Van onze zakelijke klanten (eenmanszaken en VOF’s) ontvangen wij onder meer de eigenaars- en/of bedrijfsnaam, ordergegevens, het vestigingsadres, het btw-identificatienummer en een bankrekeningnummer. Sommige van deze gegevens kunnen voor ons zichtbaar zijn op onze bankafschriften wanneer de zakelijke klant heeft betaald per internetbankieren. Bij pinbetaling worden verder geen betaalgegevens opgeslagen. Van onze particuliere klanten verzamelen en bewaren wij geen financiële gegevens. Bij betaling niet en ook bij het afgeven van een digitale bon niet. Deze gegevens blijven namelijk anoniem. Dit geldt dus ook voor ordergegevens. Alle inkomende financiële gegevens worden bij ons na 7 jaar verwijderd.             

 

Identificatie-, contact- en elektronische gegevens

Eventuele door u opgegeven voor- en achternamen, e-mailadressen, en/of telefoonnummers worden standaard verwijderd binnen 7 dagen na ophaaldatum. Echter, in geval van bezorging worden deze gegevens en de nodige adres- en woongegevens verwijderd binnen 14 dagen nadat wij de betreffende bestelling hebben verzonden. Als wij in de toekomst een nieuwsbrief gaan aanbieden dan zullen wij daarvoor uw e-mailadres (privé of zakelijk) en voor- en achternaam langer bewaren dan enkel 7 of 14 dagen. Deze gegevens blijven dan bij ons totdat u zich uitschrijft van onze nieuwsbrief of als u tegen het ontvangen daarvan bezwaar maakt. Na bezwaar of uitschrijving worden deze gegevens binnen 48 uur verwijderd uit ons systeem. Uitschrijven kunt u overigens te allen tijde. Wij bewaren geen IP-adressen (privé of zakelijk) omdat deze worden automatisch geanonimiseerd door onze website. Voor het bewaren van cookies kunt u onderstaand ons cookiebeleid lezen.       

 

Sollicitatiegegevens 

Sollicitatiegegevens (met inbegrip van identificatie- en contactgegevens) worden bewaard voor maximaal 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Deze termijn kan met maximaal 1 jaar worden verlegd indien er later een passende functie vrijkomt. Deze verlenging is alleen mogelijk als de sollicitant daarmee instemt en voor zover deze toestemming niet eerder wordt ingetrokken.  

 

Overige gegevens 

Persoonsgegevens die wij ontvangen in verband met een beveiligingsincident op onze website worden bewaard tot 48 uur nadat het beveiligingsincident is opgelost. Vastleggingen van klachten of vragen en persoonsgegevens die daarbij komen kijken bewaren wij totdat de desbetreffende kwestie is opgelost. Gegevens die wij verwerken om statistische redenen zijn niet herleidbaar tot enige natuurlijke persoon en wij bewaren deze daarom oneindig. 

 

 1. MET WELKE DERDEN DELEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

 

Wij gebruiken diensten van enkele partijen zoals: betalingsdienstverleners (Zettle & Mollie), postbezorgdiensten (PostNL) en onze boekhouder. Voor zover noodzakelijk worden uw persoonsgegevens met die partijen gedeeld. Dit doen wij uitsluitend ter uitvoering van een overeenkomst of van een wettelijke verplichting. Met dergelijke partijen wordt eventueel een passende verwerkersovereenkomst gesloten. Hierna een opsomming van de betrokken dienstverleners en de gegevens die BRÖD met hen deelt.

 

 • PostNL en Fietskoerier

Als wij de bezorging uitbesteden, verstrekken wij aan de bezorgingsdienst de voor- en achternaam, adres, woonplaats en postcode. 

 

 • Boekhouder/accountant e-boekhouden.nl

Wij verstrekken alle (verplichte) bon- en/of factuurgegevens van zakelijke klanten en particulieren.    

 

 • Zettle by Paypal en Mollie

Ons betalingsdienstverleners verzamelt persoonsgegevens wanneer u bij ons per pin betaalt. De enige gegevens die wij actief doorgeven en kunnen inzien zijn de ordergegevens. Deze kunnen wij echter niet aan uw identiteit terugkoppelen. Voor de volledige lijst van de gegevens die Zettle van u kan ontvangen kunt u de privacyverklaring van Zettle raadplegen: https://a.storyblok.com/f/86596/x/2ea07d7358/gearchiveerde-versie-2020.pdf.   


 

 1. MAKEN WIJ GEBRUIK VAN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING EN PROFILERING?

 

BRÖD neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computers, geheel zonder tussenkomst van natuurlijke personen.    


 

 1.  GEVEN WIJ PERSOONSGEGEVENS DOOR NAAR DERDE LANDEN?

 

BRÖD draagt nooit uw gegevens over naar derde landen. Met uitzondering van Zettle, dragen ook de diensteverleners met wie wij samenwerken geen persoonlijke gegevens over naar landen buiten de Europese Economisce Ruimte (“EER”). Zettle draagt soms persoonsgegevens over naar landen zoals de Verenigde Staten van Amerika en Australië. Ook wisselt Zettle persoonsgegevens uit binnen het PayPal concern. Daarbij verklaart Zettle te handelen in overeenstemming met alle geldende wetten over dergelijke overdrachten en maatregelen te hebben genomen waarbij persoonsgegevens altijd goed beveiligd blijven. Hierover leest u meer in de privacyverklaring van Zettle: https://a.storyblok.com/f/86596/x/2ea07d7358/gearchiveerde-versie-2020.pdf.   


 

 1.  ZIJN UW PERSOONSGEGEVENS VEILIG BIJ ONS?

 

BRÖD hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.


 

 1.  WAT IS ONS COOKIEBELEID?

 

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een website op uw apparaat (computer, tablet of smartphone) worden geplaatst tijdens uw eerste bezoek. Deze bestanden verzamelen gegevens over uw activiteiten op de website. U kunt het gebruik van cookies op ieder moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de websites mogelijk kan beperken. Onze website plaatst alleen strikt noodzakelijke cookies of analytische cookies die privacy-vriendelijk zijn. Strikt noodzakelijke cookies faciliteren het bestelproces, onthouden uw voorkeursinstellingen en zorgen voor een optimale werking van onze website. Analytische cookies helpen bezoekersstatistieken bij te houden, zoals bezoekduur en bezoekersaantallen. Hiermee kunnen wij de informatievoorziening op onze website aanpassen aan uw verwachtingen. Eenmaal verzamelde cookies worden bij ons doorlopend bewaard. Wilt u geen cookies meer van ons ontvangen? Schakel dan het gebruik van cookies uit via de browserinstellingen op uw computer en/of wis uw cookiegeschiedenis. 

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.